วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 19 เมษายน 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 22 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 18 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 4 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 658 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 153 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 505 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 712 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 119 ราย
 • รังสีรักษา 270 ราย
 • เคมีบำบัด 87 ราย
 • ห้องผ่าตัด 11 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 53 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 26 ราย
 • ทันตกรรม 5 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 109 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 26 ราย
2. ยกยอดมา 57 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 83 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 58.04 %
5. จำหน่าย 3 ราย (เสียชีวิต – ราย)