วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 20 เมษายน 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 20 เมษายน 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 38 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 38 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 618 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 162 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 456 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 656 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 99 ราย
 • รังสีรักษา 273 ราย
 • เคมีบำบัด 126 ราย
 • ห้องผ่าตัด 12 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 43 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 30 ราย
 • ทันตกรรม 3 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 118 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 6 ราย
2. ยกยอดมา 74 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 80 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 55.94 %
5. จำหน่าย 8 ราย (เสียชีวิต – ราย)