วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 21 เมษายน 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 21 เมษายน 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 37 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 29 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 635 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 140 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 495 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 672 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 87 ราย
 • รังสีรักษา 297 ราย
 • เคมีบำบัด 53 ราย
 • ห้องผ่าตัด 11 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 74 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 30 ราย
 • ทันตกรรม 5 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 115 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 10 ราย
2. ยกยอดมา 72 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 82 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 57.34 %
5. จำหน่าย 7 ราย (เสียชีวิต – ราย)