วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 26 เมษายน 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 26 เมษายน 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 27 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 20 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 7 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 611 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 141 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 470 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 1 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 638 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 124 ราย
 • รังสีรักษา 265 ราย
 • เคมีบำบัด 62 ราย
 • ห้องผ่าตัด 14 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 67 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 28 ราย
 • ทันตกรรม 3 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 14 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 37 ราย
2. ยกยอดมา 72 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 109 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 76.22 %
5. จำหน่าย 15 ราย (เสียชีวิต – ราย)