วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 28 เมษายน 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 28 เมษายน 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 17 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 12 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 5 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 585 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 130 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 455 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 602 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 84 ราย
 • รังสีรักษา 251 ราย
 • เคมีบำบัด 51 ราย
 • ห้องผ่าตัด 6 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 96 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 31 ราย
 • ทันตกรรม 10 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 73 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 8 ราย
2. ยกยอดมา 94 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 102 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 71.33 %
5. จำหน่าย 17 ราย (เสียชีวิต – ราย)