วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564