วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 29 เมษายน 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 28 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 21 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 7 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 510 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 136 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 374 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 538 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 90 ราย
 • รังสีรักษา 227 ราย
 • เคมีบำบัด 31 ราย
 • ห้องผ่าตัด 11 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 76 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 24 ราย
 • ทันตกรรม 7 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 72 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 5 ราย
2. ยกยอดมา 75 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 80 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 55.91 %
5. จำหน่าย 13 ราย (เสียชีวิต – ราย)