วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 29 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 21 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 574 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 90 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 484 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 603 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 69 ราย
 • รังสีรักษา 248 ราย
 • เคมีบำบัด 123 ราย
 • ห้องผ่าตัด 12 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 27 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 21 ราย
 • ทันตกรรม 2 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 101 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 18 ราย
2. ยกยอดมา 61 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 79 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 55.24 %
5. จำหน่าย 9 ราย (เสียชีวิต – ราย)