วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 26 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 21 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 5 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 622 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 103 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 519 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 1 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 648 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 95 ราย
 • รังสีรักษา 261 ราย
 • เคมีบำบัด 108 ราย
 • ห้องผ่าตัด 14 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 32 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 32 ราย
 • ทันตกรรม 7 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 99 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 40 ราย
2. ยกยอดมา 70 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 110 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 76.92 %
5. จำหน่าย 24 ราย (เสียชีวิต – ราย)