วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 33 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 26 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 7 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 625 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 144 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 481 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 658 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 116 ราย
 • รังสีรักษา 246 ราย
 • เคมีบำบัด 72 ราย
 • ห้องผ่าตัด 20 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 93 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 28 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 77 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 20 ราย
2. ยกยอดมา 74 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 94 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 65.73 %
5. จำหน่าย 14 ราย (เสียชีวิต – ราย)