วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 36 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 28 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 585 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 164 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 421 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 6 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 621 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 116 ราย
 • รังสีรักษา 237 ราย
 • เคมีบำบัด 34 ราย
 • ห้องผ่าตัด 21 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 94 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 34 ราย
 • ทันตกรรม 4 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 81 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 19 ราย
2. ยกยอดมา 80 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 99 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 69.23 %
5. จำหน่าย 25 ราย (เสียชีวิต – ราย)