วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 32 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 31 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 1 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 630 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 129 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 501 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 662 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 93 ราย
 • รังสีรักษา 266 ราย
 • เคมีบำบัด 89 ราย
 • ห้องผ่าตัด 13 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 57 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 40 ราย
 • ทันตกรรม 1 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 103 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 29 ราย
2. ยกยอดมา 56 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 85 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 59.44 %
5. จำหน่าย 18 ราย (เสียชีวิต – ราย)