วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 22 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 18 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 4 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 698 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 115 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 583 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 720 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 127 ราย
 • รังสีรักษา 280 ราย
 • เคมีบำบัด 121 ราย
 • ห้องผ่าตัด 19 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 45 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 23 ราย
 • ทันตกรรม 8 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 97 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 38 ราย
2. ยกยอดมา 39 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 77 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 53.83 %
5. จำหน่าย 13 ราย (เสียชีวิต – ราย)