วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 27 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 20 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 7 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 625 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 105 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 520 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 6 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 652 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 126 ราย
 • รังสีรักษา 277 ราย
 • เคมีบำบัด 53 ราย
 • ห้องผ่าตัด 12 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 27 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 33 ราย
 • ทันตกรรม 7 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 117 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 24 ราย
2. ยกยอดมา 64 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 88 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 61.54 %
5. จำหน่าย 8 ราย (เสียชีวิต – ราย)