วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 23 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 17 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 6 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 580 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 131 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 449 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 5 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 603 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 100 ราย
 • รังสีรักษา 244 ราย
 • เคมีบำบัด 67 ราย
 • ห้องผ่าตัด 21 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 51 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 35 ราย
 • ทันตกรรม 7 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 78 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 23 ราย
2. ยกยอดมา 80 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 103 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 72.03 %
5. จำหน่าย 14 ราย (เสียชีวิต – ราย)