วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 42 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 34 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 659 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 136 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 523 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 701 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 78 ราย
 • รังสีรักษา 263 ราย
 • เคมีบำบัด 118 ราย
 • ห้องผ่าตัด 20 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 66 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 45 ราย
 • ทันตกรรม 5 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 106 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 19 ราย
2. ยกยอดมา 60 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 79 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 55.24 %
5. จำหน่าย 2 ราย (เสียชีวิต – ราย)