วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 49 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 45 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 4 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 591 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 128 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 463 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 640 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 114 ราย
 • รังสีรักษา 248 ราย
 • เคมีบำบัด89 ราย
 • ห้องผ่าตัด 13 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 48 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 29 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 93 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 18 ราย
2. ยกยอดมา 72 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 90 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 62.94 %
5. จำหน่าย 11 ราย (เสียชีวิต – ราย)