วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 40 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 32 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 636 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 111 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 525 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 676 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 113 ราย
 • รังสีรักษา 269 ราย
 • เคมีบำบัด 75 ราย
 • ห้องผ่าตัด 14 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 62 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 30 ราย
 • ทันตกรรม 7 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 106 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 24 ราย
2. ยกยอดมา 74 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 98 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 68.53 %
5. จำหน่าย 16 ราย (เสียชีวิต – ราย)