วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 32 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 26 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 6 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 595 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 106 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 489 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 1 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 627 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 77 ราย
 • รังสีรักษา 259 ราย
 • เคมีบำบัด 88 ราย
 • ห้องผ่าตัด 15 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 51 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 32 ราย
 • ทันตกรรม 5 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 100 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 20 ราย
2. ยกยอดมา 62 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 82 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 57.34 %
5. จำหน่าย 10 ราย (เสียชีวิต – ราย)