วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 20 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 8 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 12 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 482 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 95 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 387 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 502 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 98 ราย
 • รังสีรักษา 261 ราย
 • เคมีบำบัด 22 ราย
 • ห้องผ่าตัด 11 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 33 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 21 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 50 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 12 ราย
2. ยกยอดมา 74 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 86 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 60.14 %
5. จำหน่าย 20 ราย (เสียชีวิต – ราย)