วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 31 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 24 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 7 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 563 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 84 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 479 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 5 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 594 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 121 ราย
 • รังสีรักษา 277 ราย
 • เคมีบำบัด 52 ราย
 • ห้องผ่าตัด 10 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 48 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 23 ราย
 • ทันตกรรม 4 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 59 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 22 ราย
2. ยกยอดมา 66 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 88 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 61.54 %
5. จำหน่าย 15 ราย (เสียชีวิต – ราย)