วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 36 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 24 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 12 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 589 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 85 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 504 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 625 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 140 ราย
 • รังสีรักษา 252 ราย
 • เคมีบำบัด 68 ราย
 • ห้องผ่าตัด 15 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 48 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 22 ราย
 • ทันตกรรม 9 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 71 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 35 ราย
2. ยกยอดมา 74 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 109 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 76.22 %
5. จำหน่าย 24 ราย (เสียชีวิต – ราย)