วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 26 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 18 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 467 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 103 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 364 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 493 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 101 ราย
 • รังสีรักษา 237 ราย
 • เคมีบำบัด 29 ราย
 • ห้องผ่าตัด 14 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 48 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 17 ราย
 • ทันตกรรม 4 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 43 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 11 ราย
2. ยกยอดมา 85 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 96 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 67.13 %
5. จำหน่าย 18 ราย (เสียชีวิต – ราย)