วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 21 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 16 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 5 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 543 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 92 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 451 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 564 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 101 ราย
 • รังสีรักษา 256 ราย
 • เคมีบำบัด 60 ราย
 • ห้องผ่าตัด 16 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 35 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 32 ราย
 • ทันตกรรม 5 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 59 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 14 ราย
2. ยกยอดมา 78 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 92 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 64.34 %
5. จำหน่าย 13 ราย (เสียชีวิต – ราย)