วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 29 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 25 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 4 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 619 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 152 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 467 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 648 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 113 ราย
 • รังสีรักษา 256 ราย
 • เคมีบำบัด 72 ราย
 • ห้องผ่าตัด 15 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 108 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 29 ราย
 • ทันตกรรม 4 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 51 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 10 ราย
2. ยกยอดมา 79 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 89 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 62.24 %
5. จำหน่าย 18 ราย (เสียชีวิต – ราย)