วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 23 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 18 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 5 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 555 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 94 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 461 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 5 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 578 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 103 ราย
 • รังสีรักษา 277 ราย
 • เคมีบำบัด 45 ราย
 • ห้องผ่าตัด 11 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 35 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 32 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 69 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 20 ราย
2. ยกยอดมา 77 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 97 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 67.83 %
5. จำหน่าย 13 ราย (เสียชีวิต – ราย)