วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 17 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 10 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 7 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 654 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 113 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 541 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 671 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 145 ราย
 • รังสีรักษา 288 ราย
 • เคมีบำบัด 67 ราย
 • ห้องผ่าตัด 18 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 32 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 36 ราย
 • ทันตกรรม 9 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 76 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 29 ราย
2. ยกยอดมา 84 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 113 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 79.02 %
5. จำหน่าย 13 ราย (เสียชีวิต – ราย)