วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 22 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 15 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 7 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 531 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 94 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 437 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 7 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 553 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 106 ราย
 • รังสีรักษา 256 ราย
 • เคมีบำบัด 38 ราย
 • ห้องผ่าตัด 26 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 41 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 29 ราย
 • ทันตกรรม 3 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 54 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 92 ราย
2. ยกยอดมา 16 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 107 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 74.83 %
5. จำหน่าย 16 ราย (เสียชีวิต – ราย)