วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 21 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 13 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 553 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 106 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 447 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 574 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 101 ราย
 • รังสีรักษา 251 ราย
 • เคมีบำบัด 98 ราย
 • ห้องผ่าตัด 18 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 33 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 26 ราย
 • ทันตกรรม 4 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 43 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 21 ราย
2. ยกยอดมา 77 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 98 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 68.53 %
5. จำหน่าย 9 ราย (เสียชีวิต 1 ราย)