วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 27 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 21 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 512 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 116 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 396 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 1 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 539 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 93 ราย
 • รังสีรักษา 267 ราย
 • เคมีบำบัด 35 ราย
 • ห้องผ่าตัด 19 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 66 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 25 ราย
 • ทันตกรรม 2 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 32 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 18 ราย
2. ยกยอดมา 89 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 107 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 74.83 %
5. จำหน่าย 28 ราย (เสียชีวิต – ราย)