วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 26 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 20 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 6 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 553 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 131 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 422 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 6 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 579 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 116 ราย
 • รังสีรักษา 285 ราย
 • เคมีบำบัด 41 ราย
 • ห้องผ่าตัด 21 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 60 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 30 ราย
 • ทันตกรรม 8 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 18 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 13 ราย
2. ยกยอดมา 80 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 93 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 65.03 %
5. จำหน่าย 20 ราย (เสียชีวิต – ราย)