วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 19 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 7 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 12 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 676 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 133 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 543 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 695 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 143 ราย
 • รังสีรักษา 304 ราย
 • เคมีบำบัด 102 ราย
 • ห้องผ่าตัด 16 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 49 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 19 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 56 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 48 ราย
2. ยกยอดมา 77 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 125 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 87.41 %
5. จำหน่าย 33 ราย (เสียชีวิต – ราย)