วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 17 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 4 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 13 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 690 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 145 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 545 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 707 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 137 ราย
 • รังสีรักษา 293 ราย
 • เคมีบำบัด 102 ราย
 • ห้องผ่าตัด 19 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 72 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 31 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 47 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 33 ราย
2. ยกยอดมา 98 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 131 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 91.61 %
5. จำหน่าย 23 ราย (เสียชีวิต – ราย)