วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 33 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 14 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 19 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 710 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 105 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 605 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 743 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 114 ราย
 • รังสีรักษา 296 ราย
 • เคมีบำบัด 146 ราย
 • ห้องผ่าตัด 17 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 41 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 37 ราย
 • ทันตกรรม 9 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 83 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 36 ราย
2. ยกยอดมา 72 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 108 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 82.52 %
5. จำหน่าย 26 ราย (เสียชีวิต – ราย)