วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 22 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 14 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 597 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 105 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 492 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 619 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 109 ราย
 • รังสีรักษา 277 ราย
 • เคมีบำบัด 98 ราย
 • ห้องผ่าตัด 11 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 33 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 27 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 58 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 24 ราย
2. ยกยอดมา 82 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 106 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 74.13 %
5. จำหน่าย 15 ราย (เสียชีวิต – ราย)