วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 25 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 16 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 9 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 566 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 123 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 443 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 591 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 76 ราย
 • รังสีรักษา 290 ราย
 • เคมีบำบัด 49 ราย
 • ห้องผ่าตัด 15 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 53 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 33 ราย
 • ทันตกรรม 7 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 68 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 18 ราย
2. ยกยอดมา 90 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 108 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 75.52 %
5. จำหน่าย 13 ราย (เสียชีวิต – ราย)