วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 19 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 11 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 628 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 125 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 503 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 1 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 647 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 114 ราย
 • รังสีรักษา 306 ราย
 • เคมีบำบัด 70 ราย
 • ห้องผ่าตัด 13 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 43 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 33 ราย
 • ทันตกรรม 7 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 61 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 21 ราย
2. ยกยอดมา 95 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 116 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 81.12 %
5. จำหน่าย 18 ราย (เสียชีวิต – ราย)