วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 16 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 7 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 9 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 585 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 152 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 443 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 1 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 601 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 120 ราย
 • รังสีรักษา 284 ราย
 • เคมีบำบัด 31 ราย
 • ห้องผ่าตัด 20 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 83 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 17 ราย
 • ทันตกรรม 11 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 35 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 11 ราย
2. ยกยอดมา 98 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 109 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 76.22 %
5. จำหน่าย 18 ราย (เสียชีวิต – ราย)