วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 29 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 17 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 12 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 594 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 142 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 452 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 1 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 623 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 86 ราย
 • รังสีรักษา 277 ราย
 • เคมีบำบัด 82 ราย
 • ห้องผ่าตัด 8 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 76 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 31 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 57 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 28 ราย
2. ยกยอดมา 71 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 99 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 69.23 %
5. จำหน่าย 11 ราย (เสียชีวิต – ราย)