วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 32 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 26 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 6 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 683 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 162 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 521 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 1 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 712 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 152 ราย
 • รังสีรักษา 289 ราย
 • เคมีบำบัด 106 ราย
 • ห้องผ่าตัด 19 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 73 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 15 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 55 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 31 ราย
2. ยกยอดมา 69 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 100 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 69.93 %
5. จำหน่าย 6 ราย (เสียชีวิต – ราย)