วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 22 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 14 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 596 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 155 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 441 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 618 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 115 ราย
 • รังสีรักษา 311 ราย
 • เคมีบำบัด 57 ราย
 • ห้องผ่าตัด 15 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 57 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 14 ราย
 • ทันตกรรม 7 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 42 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 16 ราย
2. ยกยอดมา 87 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 103 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 72.03 %
5. จำหน่าย 16 ราย (เสียชีวิต – ราย)