วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 17 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 8 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 9 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 598 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 116 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 482 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 615 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 118 ราย
 • รังสีรักษา 336 ราย
 • เคมีบำบัด 34 ราย
 • ห้องผ่าตัด 23 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 40 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 27 ราย
 • ทันตกรรม 11 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 26 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 19 ราย
2. ยกยอดมา 87 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 106 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 74.13 %
5. จำหน่าย 7 ราย (เสียชีวิต – ราย)