วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 31 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 31 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 592 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 174 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 418 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 623 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 101 ราย
 • รังสีรักษา 304 ราย
 • เคมีบำบัด 50 ราย
 • ห้องผ่าตัด 20 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 68 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 32 ราย
 • ทันตกรรม 11 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 37 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 17 ราย
2. ยกยอดมา 92 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 109 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 76.22 %
5. จำหน่าย 22 ราย (เสียชีวิต – ราย)