วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 2 สิงหาคม ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 27 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 19 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 659 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 135 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 524 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 686 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 120 ราย
 • รังสีรักษา 305 ราย
 • เคมีบำบัด 106 ราย
 • ห้องผ่าตัด 14 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 54 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 32 ราย
 • ทันตกรรม 11 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 44 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 28 ราย
2. ยกยอดมา 86 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 114 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 79.72 %
5. จำหน่าย 1 ราย (เสียชีวิต – ราย)