วันพฤหัส, 23 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 23 กรกฏาคม 2564