วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 29 กรกฏาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 20 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 8 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 12 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 503 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 38 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 465 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 523 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 90 ราย
 • รังสีรักษา 251 ราย
 • เคมีบำบัด 69 ราย
 • ห้องผ่าตัด 20 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 11 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 24 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 52 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 22 ราย
2. ยกยอดมา 67 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 89 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 62.24 %
5. จำหน่าย 13 ราย (เสียชีวิต – ราย)