วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 30 กรกฏาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 15 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 15 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 481 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 66 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 415 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 496 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 107 ราย
 • รังสีรักษา 229 ราย
 • เคมีบำบัด 49 ราย
 • ห้องผ่าตัด 12 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 15 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 28 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 50 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 22 ราย
2. ยกยอดมา 76 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 32 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 69.53 %
5. จำหน่าย 11 ราย (เสียชีวิต – ราย)