วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 24 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 23 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 1 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 464 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 77 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 387 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 488 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 51 ราย
 • รังสีรักษา 236 ราย
 • เคมีบำบัด 76 ราย
 • ห้องผ่าตัด 14 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 25 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 30 ราย
 • ทันตกรรม – ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 55 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 12 ราย
2. ยกยอดมา 63 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 75 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 52.45 %
5. จำหน่าย 9 ราย (เสียชีวิต 1 ราย)