วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 16 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 16 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 518 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 79 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 439 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 534 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 92 ราย
 • รังสีรักษา 238 ราย
 • เคมีบำบัด 84 ราย
 • ห้องผ่าตัด 11 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 16 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 19 ราย
 • ทันตกรรม 3 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 71 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 19 ราย
2. ยกยอดมา 62 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 81 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 56.64 %
5. จำหน่าย 6 ราย (เสียชีวิต – ราย)