วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 79 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 79 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 526 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 116 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 410 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 605 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 82 ราย
 • รังสีรักษา 253 ราย
 • เคมีบำบัด 66 ราย
 • ห้องผ่าตัด 11 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 123 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 25 ราย
 • ทันตกรรม 3 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 42 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 13 ราย
2. ยกยอดมา 78 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 91 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 63.64 %
5. จำหน่าย 12 ราย (เสียชีวิต – ราย)